Kokybės ir aplinkosaugos politika

Vizija – tapti novatoriška ir pažangiais metodais atliekas tvarkančia įmone Lietuvoje bei geriausia įmone savo klientams, darbuotojams ir akcininkams.

Misija – neleisti atliekoms, kurios tinka perdirbimui,  patekti į savartyną.

Mūsų principai:

 • užtikrinti efektyvų įmonės veiklos organizavimą, puoselėjant ir aktyviai skatinant aplinkos tausojimo idėją ir taršos prevenciją;
 • tenkinti kliento poreikius, savo veikloje vadovaujantis reglamentuojančiais teisės ir kitais prisiimtais reikalavimais;
 • kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti darbus;
 • diegti ir naudoti ekologiškai švarias ir pažangias technologijas, įrengimus ir darbo metodus.

Mūsų įsipareigojimai:

 • nuolatos stebėsime, kontroliuosime ir gerinsime įmonės kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemų veiksmingumą, tenkinant klientų poreikius, ekonomiškai naudojant gamtinius išteklius;
 • nustatysime kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos tikslus ir skirsime reikiamus išteklius tikslams įgyvendinti;
 • užtikrinsime, kad įmonės vykdoma veikla atitiktų kokybės, aplinkosaugos standartų bei teisės aktų ir kitus reikalavimus;
 • siekdami išvengti veiklos trūkumų pirmenybę teiksime prevencinėms priemonėms;
 • vykdant veiklą taupiai naudoti gamtos išteklius ir mažinti poveikį aplinkai bei vykdyti taršos bei pavojingų situacijų prevenciją;
 • sistemingai kontroliuoti produktų ir procesų kokybę, palaikyti darbuotojų kvalifikaciją;
 • periodiškai peržiūrėti šią vadybos politiką, kad ji atitiktų mūsų klientų poreikius ir toliau būtų svarbi įmonei bei sutaptų su įmonės ketinimais;
 • įtraukti darbuotojus į įmonės gerinimo procesus, siekiant kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo ir aplinkosaugos veiksmingumo.

Nuostatai:

Siekdama gerinti kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos veiksmingumą bei atitiktį Reglamentams Nr. 1179/2012 ir Nr. 333/2011, UAB ,,Antraža” vadovybė, nustato ir įgyvendina konkrečius ir realius tikslus, įsipareigoja nuolat tobulinti kokybės (ISO 9001) ir aplinkosaugos (ISO14001) vadybos sistemas bei laikytis ir vykdyti Reglamentų Nr. 1179/2012 ir Nr. 333/2011 reikalavimų.

Politika vieša ir prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje vadovaujasi jos nuostatomis.